Press "Enter" to skip to content

Posts published in Mayıs 2019

Zootekni Terimler Sözlüğü

0
Zootekni Terimler Sözlüğü kapak resminde de görüldüğü üzere Prof. Dr. Gürsel DELLAL ve Dr. İsmail MERT tarafından yazılmış ve 1190 sayfadır. Sözlük yazımında 114 kaynağın taraması yapılarak 292.601 sözcük kullanılarak 7.876 kelime/terimin manası açıklanmış ve ingilizce karşılıkları verilmiştir. Sözlük, Zootekni Federasyonu Tuna Cad. Halk Sk. Kültür Apt. No:20/7 Sıhhiye/ANKARA (bilgi@zooteknifederasyonu.org.tr) adresinden teberru karşılığı temin edilebilir.   bilgilerinize arz olunur

Zootekni Çalıştayı – 2019

0
  ZOOTEKNİ ÇALIŞTAYI  02.05.2019 tarihinde Ankara’da yapılan Zootekni Çalıştayı’na 32 Prof.; 3 Doç. Dr.; 6 Dr. Öğr. Üyesi; 14 Dr.; 16 Yüksek Lisans ve 24 lisans seviyesinde olmak üzere eğitim almış 95 Ziraat Mühendisi katkı vermiştir. ÇALIŞMA GRUBU - 1 ZOOTEKNİ ÖĞRETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR: Zootekni Bölümünde Lisans Eğitimi:
 1. Zootekni öğrencilerinin aynı diploma ile mezun olup, aynı mesleki haklara sahip olmaları nedeniyle farklı üniversitelerdeki Zootekni bölümlerinde eğitim programlarının temelde birbirlerine benzer ve belli standartta olması gerektiğine,
 2. Zootekni bölümlerinde 8 yarıyıl (4 yıl) olarak uygulanan eğitim ve öğretim döneminde toplam kredi limitinin 130±10 ve 240 AKTS olarak uygulanmasına,
 3. Bölümde okutulan derslerin en fazla %75 teorik ve en az %25 seçmeli derslerden oluşmasına,
 4. Seçmeli derslerin bölge koşulları dikkate alınarak belirlenmesine,
 5. Zorunlu ve Seçmeli derslerin en az 2 kredi, en fazla 3 kredi ile sınırlandırılmasına, 1 teorik dersin 1 kredi, 1 uygulama dersinin ise 0.5 kredi olarak değerlendirilmesine,
 6. Öğrencilerin yabancı dil öğrenimine teşvik edilmesine, 2 yarıyıl (1 yıl) süre ile Seçmeli Mesleki İngilizce dersinin ders programlarına dâhil edilmesine,
 7. Lisans eğitim programlarının dış paydaşların (İşveren Danışma Kurulu, Mezunlar Danışma Kurulu) görüş ve önerileri dikkate alınarak belirlenmesine,
 8. Mezuniyet sonrası Zooteknistlerin iş yaşamında daha başarılı olmaları için eğitim programına “Çiftlik Yönetimi” dersinin eklenmesine,
 9. Uzaktan Eğitim, Açık Öğretim ve İkinci Öğretim eğitim programlarının Zootekni Eğitimi için uygun olmadığına,
 10. Nitelikli ve standart bir Zootekni eğitimi için dersler ile ilgili ortak ders notu ve kitapların Zootekni Federasyonu tarafından önerilecek farklı üniversitelerdeki konu uzmanı öğretim üye grupları tarafından hazırlanmasına, Zootekni Federasyonu tarafından bastırılmasına ve belli aralıklarla ders kitaplarının güncellenmesine,
 11. Zootekni bölümünü tercih edecek öğrencilerin niteliğinin artırılması için bölüme kayıt hakkı kazanan öğrencilere burs sağlanmasına,
 12. Zootekni eğitiminde Veteriner fakültelerinden alınan ders sayısı ve niteliğinin artırılmasına,
 13. Eğitimle doğrudan ilişkili olması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadro sayılarının artırılması için Zootekni Federasyonu tarafından gerekli girişimlerde bulunulması gerektiğine,
 14. Eğitimde uygulamaya daha fazla yer verilmesi için ders uygulamalarına ek olarak Zootekni Bölümü 3. Sınıf Mesleki Uygulama dersinin 5. ve 6. yarıyılda hafta da 4 saat yerine 8 saat ( 1 tam gün) olarak uygulanmasına,
 15. Eğitimde mesleki tecrübenin artırılması için Zootekni Bölümü Eğitim ve Öğretiminin 7 yarıyıl ders + 1 yarıyıl ilgili sektörde staj olmak üzere toplam 8 yarıyıl (4 yıl) olarak uygulanmasına ve eğitimde daha fazla uygulamaya yer verilmesi gerektiğine,
Zootekni Anabilim Dalında Lisansüstü Eğitim:   Zooteknistlerin meslekte uzmanlaşma ve tecrübe kazanmak için yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik edilmesi gerektiğine,
 1. Zootekni alanında Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programlarının uygulanmasının uygun olduğuna,
 2. Zootekni alanında yüksek lisans yapmak için Zootekni Bölümünde Lisans eğitiminin zorunlu olmadığına, ancak Zootekni Bölümü mezunları dışındaki kişilerin Yüksek Lisans yapabilmeleri için Zootekni Anabilim Dalı tarafından hazırlanan Bilimsel Hazırlık programının uygulanması gerektiğine,
 3. Zootekni alanında Doktora yapmak isteyen adayların mutlaka Zootekni Lisans eğitim derecesine sahip olmaları gerektiğine,
 Zootekni Bölümünde Lisans Tamamlama Programları:  Zootekni Bölümünde Lisans tamamlama programının adil olmadığı için bu uygulamanın kaldırılması ve sınavsız girişlerin engellenmesi için gerekli girişimde bulunulması gerektiğine,
 1. Lisans tamamlama uygulamasının devam etmesi halinde bu öğrencilerin kontenjan dolduramayan üniversitelere yönlendirilmesinin daha uygun olacağına,
 2. Lisans tamamlama ve Dikey geçişle Zootekni bölümüne gelen öğrencilerin 5 i dersleri hariç mesleki derslerden muaf sayılmaları uygun olmayacağı için bu dersleri tekrar almaları gerektiğine,
Zootekni Bölümü Öğrenci Kontenjanları:  Zootekni Bölümü öğrenci kontenjanı önerilerinin 30 öğrenciyi aşmamak kaydıyla her bölümün eğitim, öğretim ve uygulama koşullarını dikkate alarak kendi akademik kurulunda belirlenmesi gerektiğine, Zootekni Bölümünde Yeni Anabilim Dalları Açılması:  Zootekni Bölümlerinde; 1. Hayvan Yetiştirme ve Islahı 2. Yemler ve Hayvan Besleme 3.Biyometri ve Genetik Anabilimleri dışında yeni açılacak anabilim dalı önerilerini Bölüm Akademik Kurul Kararı ve gerekçeleri ile birlikte Zootekni Federasyonuna iletilmesine, gelen önerilerin Zootekni Federasyonunda değerlendirildikten sonra yeni açılabilecek anabilim dallarının teklifine, Sektörün Beklentileri: Bölümlerde uluslararası standartlarda daha nitelikli öğrenci yetiştirilmesi gerektiğine,
 1. Eğitim programlarında etkin ve daha fazla uygulamaya yer verilmesi gerektiğine,
 2. Nitelikli Eğitim, Uygulama ve Araştırmalar açısından Üniversite, Kamu ve Özel Sektör işbirliğinin son derece önemli olduğu ve geliştirilmesi gerektiğine,
 3. Üniversitelerdeki araştırma sonuçlarının sahaya aktarılabilmesi için gerekli organizasyonun sağlanması gerektiğine,
Mezun Takip Sisteminin Oluşturulması: Her bölümün mezun takip sistemi oluşturması, mezunların eğitim gördükleri alandaki istihdam oranının takibi, öğrencilerin mesleki uygulama, staj ve mezuniyet sonrası istihdamında mezunlarla işbirliğinin artırılması gerektiğine, Mesleki terminoloji: Mesleki terminoloji konusunda çalışma yapmak üzere Zootekni Federasyonu çatısı altında bir çalışma gurubu oluşturulması, Zootekni alanında İngilizce terimlerin Türkçe karşılıklarının oluşturulması ve kayıt altına alınması, dış paydaşlarla ve öğrencilerle paylaşımının sağlanmasına karar verilmiştir. Yukarıda tartışılan ve raporlandırılan konular arasında sadece Doktora programı hakkında verilen karar (13 kabul ve 1 Red) dışında tüm maddeler çalışma grubunun tüm üyeleri tarafından Zootekni Federasyonu başkanlığına iletilmek oybirliği ile kabul edilmiştir.   ÇALIŞMA KOMİSYONU 2  ZOOTEKNİ ARAŞTIRMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1: Deney Hayvanları Etik Kurulları oluşturulması, çalışma usul ve esasları ile etik kurul eğitimi ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Yerel Etik Kurulların çalışması ile ilgili yurt genelinde homojen bir yapılanma yok, kurullar arasında uygulama farklılıkları mevcut.
 • Merkezi Etik Kurulda yer alan 22 temsilci içerisinde Zootekni mesleğinin de Federasyon marifetiyle temsil edilmesi gerekmektedir.
 • Etik Kurul Yönetmeliğinin ivedi olarak gözden geçirilmesi edilmesi gerekmektedir.
 • Zootekni araştırmalarında Veteriner Hekim bulundurma zorunluluğunun yönetmelikten çıkarılması ve Zootekni alanında çalışma yürüten Zooteknist Akademisyenlerden Deney Hayvanları Sertifikası Eğitimi zorunluluğu yerine bu alanda belirli süre deneyim sahibi olma koşulunun yeterli olması gerektiğinin vurgulanması gerekmektedir.
 • Ülkemiz Zootekni bölümlerinde Etik Kurulların oluşturulması konusunda yardımcı olmak adına Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi) başkanlığında Federasyon çatısı altında bir komisyon kurulması önerilmektedir.
2: Zootekni Federasyonu’nun çatı kuruluş olarak ülkemizdeki Zootekni araştırmalarının Ar-Ge niteliğinin artırılması ve araştırmacılara Ar-Ge vizyonu kazandırılması adına “Hayvancılık Araştırmaları İlkeleri ve Etik Normları” ile “Hayvancılık Araştırmaları Ar-Ge Öncelikli Alanlar Belirleme Komisyonu” gibi çerçeve metin ve önder komisyonlar kurmalıdır. 3: Zootekni Federasyonu içerisinde tematik çalışma grupları oluşturulması gerekmektedir. 4: Zootekni bölümleri arasındaki işbirliğinin artırılması ve hayvancılık araştırmalarının niteliğinin artırılması adına Türkiye Zootekni Bölümleri arasında alt ve üstyapı paylaşımının önünü açacak bir platform-network kurulması için gerekli çalışmaları yürütecek ve envanter çıkaracak bir komisyon oluşturulması gerekmektedir. 5: Federasyon çatısı altında gönüllülüğü esas alarak araştırmacı ve uzmanların bir araya geleceği İngilizce yazılan metinleri gözden geçiren ve istatistik analizleri ile ilgili birimlerin oluşturulması faydalı olacaktır. Gündem Maddesi 6: Araştırmacı, laborant ve diğer ara elemanların temin edilebilmesi adına YÖK 100/2000 programının etkin kullanımının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca fakültelerde çok disiplinli uluslararası lisansüstü programlar kurularak yurtdışından gelecek lisansüstü öğrenciler sayesinde araştırmacı ihtiyaçlarının bir nebze karşılanması sağlanabilir. 7: TÜBİTAK proje başvurularının mevcut yapı içerisindeki Veteriner Hekim ağırlığından dolayı yüksek oranda ve gerekçesiz reddedilmesinin önüne geçmek amacıyla Zootekni projelerinin TOVAG içerisinde tarım başlığı altında ele alınmasının sağlanması gerekmektedir. Gündem Maddesi 8: Seçilecek pilot bölümlerde uygulamaya konulmak üzere bölümlerin bulunduğu bölgelere özgü araştırma alanları belirlenmesi ve böylece araştırmaların Ar-Ge niteliğinin ve işbirliklerinin artırılması sağlanmalıdır. 10: Zootekni bölümlerinde yürütülecek/yürütülmekte olan doktora araştırmaları ile ilgili Zootekni Kongresi öncesi veya sonrasında, diğer bölümlerden gelen akademisyenler ile fikir alışverişinde bulunmak adına Federasyon marifetiyle bir program yapılması faydalı olacaktır. 11: Federasyon dergisi ve kongrelerinde yüksek lisans ve doktora araştırma sonuçlarının yayınlanmasına akademisyenlerin özen göstermesi ve böylece Zootekni camiasındaki mesleki dayanışmanın artırılması ayrıca Federasyonunun kurumsal yapısı ile tanınırlığının da güçlendirilmesi sağlanabilir.    ÇALIŞMA KOMİSYONU 3  KAMUDA ÇALIŞAN ZOOTEKNİST ZİRAAT MÜHENDİSLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR:  Kamuda çalışan Zooteknist Ziraat Mühendisleri görevlerini tam olarak bilmemekte özgüvenlerinin yeteri kadar gelişmemiş olması dolayısıyla haklarını aramakta sıkıntı çekmektedirler. Bu sebeple meslektaşlarımız öğrencilikten başlayıp bilinçlendirilmeli, Fakültelere mevzuat dersi konulmalı ve Zooteknist Ziraat Mühendislerinin görevleri ile ilgili el kitapçığı hazırlanmalıdır.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine göre Zooteknist Ziraat Mühendisleri “Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ”ne Şube müdürü olarak atanamamakta ve yeteri kadar kadro alamamaktadırlar.  Bu sebeple 03.2014 tarihli Resmî Gazete ve 28931Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan” Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak Zooteknist Ziraat Mühendislerinin Şube Müdürü olması sağlanmalı veya Hayvan Sağlığı ile Hayvan Yetiştiriciliği konuları ayrılarak iki ayrı şube olarak teşkilatlanmaları sağlanmalıdır.
 • 11 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’un hazırlığında hayvansal üretim, bitki sağlığı, gıda ve yem ile ilgili önceki kanunlar yürürlükten kaldırılarak yasal toplulaştırılmaya gidilmiştir. Bunun sonucu olarak 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 6968 Sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 1734 Sayılı Yem Kanunu ve 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu tamamen, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanununun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 5996 Sayılı Kanun’un “ Ek 1-Gıda ve Yem İşletmelerinden Üretimin Nevine Göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensupları” ve “Ek-2 Üretim, İşleme ve Dağıtım Aşamalarında Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları” na göre hayvansal kökenli gıdalar konusunda daha önce yaptıkları ve mesleği gereği yapması gereken işleri yapamaz duruma gelmişlerdir. Ayrıca bu kanuna göre çıkarılan tüm yönetmeliklerde (İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği, Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik, Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik,  Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi, Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik, Gıda Hijyeni Yönetmeliği)  “Ziraat Mühendisi” ve  “Zooteknist”  terimleri hiç geçmemiştir. Bu durum ziraatın tanımına aykırı olup tüm ziraat fakültelerimizin Ülkemiz tarımının kalkınmasına yaptığı katkıları hiçe sayan bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna örnek olarak, Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 38. Maddesinde Sorumlu Müdür’ün tanımında öncelik Zooteknist Ziraat Mühendisine değil Veteriner Hekime verilmiş olması veHayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 5.Maddesinde hayvan ıslahı komitesinin kuruluşunda önceliğin veteriner fakültelerine verilmiş olmasıdır.  Yönetmeliklerin 7472 Sayılı Kanun dayanılarak çıkarılan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğüne ve Veteriner Hekimlerin görev ve yetki alanlarını belirleyen 6343 sayılı Kanun’daki tanımlara uygun olarak tekrar düzenlenmelidir. Ülkemiz hayvancılığının gelişimi için Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan Zootekni Bölümleri ile Veteriner Fakülteleri mezunlarının omuz omuza vererek kendi sorumluluk alanları içerisinde hayvancılığımızın gelişmesi, ülkemizin kalkınması için çalışmaları şarttır. Bu bağlamda Veteriner hekimler, unvanlarında da yer aldığı şekilde, hayvan sağlığı konusunda,  Zooteknist Ziraat Mühendislerinin de hayvan besleme, yetiştirme ve ıslahı alanında yetkilendirilmesi ve çalışma alanı ihlallerinin ortadan kaldırılarak mevzuatın buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Büyük Şehir Belediye kanununda Büyük Şehir Belediyelere tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili çok büyük görevler vermektedir. Bu sebeple Büyük Şehir Belediyelerinde Zooteknist Ziraat Mühendisliği mesleğinin tanıtımının yapılarak istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.
 • Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Genetik laboratuvarına 11 Aralık 2011 tarih ve 28139 Sayılı resmi Gazetede yayınlanan “Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği”  gerekçe gösterilerek genetik alanında yüksek lisans ve doktora yapsa bile Zooteknist çalıştırılmıyor. Bunun düzeltilmesi gerekir.
 • Bütün Dünya’da ilkokul mezunları bile kısa bir kurstan geçirilerek suni tohumlama yapma izni verilirken Türkiye’de doğum dersi almalarına rağmen Zooteknist Ziraat Mühendislerine bu hak verilmemektedir. Suni tohumlama bir meslek grubunun tekelinde olmamalı, yeterince kurs verilerek hayvancılıkla uğraşan herkes bunu yapabilmelidir. Buda hayvancılığın gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.
 • 01.2014 tarih ve 28884 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği” yeniden düzenlenerek kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin teknik müdürlerinin Zooteknist Ziraat Mühendisi olması şartı getirilmelidir. Önceden olduğu gibi, bu işletmelerin yer tespiti, inşaat ve çalışma izinlerine onay verilirken de Zooteknist Ziraat Mühendisleri ve Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünden uzmanın bulunması şart koşulmalıdır.
 • Doktorasını bitiren Zooteknist Ziraat Mühendislerine Veteriner Hekimlerde olduğu gibi uzman kadrosu verilmelidir.
 • 08.2007 Tarih ve 26610 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” e göre hayvanlar için uygun beslenme programı hazırlamak, hayvan bakıcılarını hayvan bakımı, beslenmesi, refahı ve insandan hayvana veya hayvandan insana geçen hastalık konularında eğitmek, tüm hayvanlara ait bakım, besleme, yemleme, sulama, yem tahlili, bulundukları ortamın ısı, ışık ve nem kontrolünü sağlamak ve bu konulardaki kayıtları inceleyip onaylamak, hayvanlara ait her türlü atık ve artıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasını, sorumlu yönetici ile birlikte sağlamak, hayvanlara ait tutulmuş tüm kayıtların saklanması amacıyla sorumlu yönetici ile birlikte çalışmak ve bu kayıtları gerektiğinde yetkililere ibraz etmek, gibi görevler Veteriner Hekimlere verilerek Veteriner Hekim Çalıştırılması zorunluluğu getirilmiştir. Hâlbuki bu görevler tamamen Zooteknist Ziraat Mühendislerinin görev alanına girmektedir. Yurt dışında olduğu gibi Hayvanat Bahçelerinde Zooteknist Ziraat Mühendisleri çalıştırılmalıdır.
 • Damızlık hayvan ithalatında görevlendirilen seçim heyeti zooteknist ziraat mühendisi ve veteriner hekimden oluşurken besilik hayvan ithalatında görevlendirilen seçim heyetine zooteknist ziraat mühendisi alınmamakta heyet iki veteriner hekimden oluşmaktadır. Bir hayvanın besi performansını en iyi değerlendirebilecek olan kişi, zooteknist ziraat mühendisidir. Bu sebeple besi hayvanı ithalatında da zooteknist ziraat mühendisi görevlendirilmelidir.
 • Hekimlik dışında görev yapan Veteriner Hekimler eğer Zootekni konusunda ihtisas yapmamışlarsa 6343 kanuna dayanarak aleyhlerine dava açılmalı ve dava açan meslektaşların davaları takip edilmelidir.
 • Hayvan Hayat Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programına katılacakların veteriner hekim olması gerekmektedir. Yani hayvansal üretim ve hayvan değer tespiti işlemleri veteriner hekim tarafından yapılmaktadır. Oysaki TARSİM kapsamında hayvancılıkla ilgili sigorta işlemlerinde zootekni bölümü mezunlarının da yetkili olması gerekir. Çünkü o hayvanın damızlık değerini takdir edecek olan kişi zooteknist ziraat mühendisidir. Önceden var olan bu yetki tekrar verilmelidir.
 • Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Koyun ve Keçi Türü hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi hakkında Yönetmelik kapsamındaki işlerin yapılması yetkisinin tamamı veteriner hekimlerde bulunmaktadır. Halbuki Damızlık Birliklerine devrettiğinde bu birliklerde çalışan Mühendisler, Teknikerler, Teknisyenler, Veterinerler, İşçiler v.s. bütün çalışanlar yeni doğan hayvanları veya belli dönemlerde ihtiyaç bulunması halinde bütün hayvanları küpeleyip sisteme kaydını yapabilmektedir. Oysaki Kamuda çalışan Zooteknistlerin küpe takma yani hayvan tanımlama ve Kayıt Sistemine (Türk Vet) kaydetme yetkileri dahi bulunmamaktadır. Bu duruma göre Bakanlığın yetkisini devrettiği Kurumda çalışan herhangi biri yeni doğan hayvanı veya küpe affı olması durumunda küpesiz bütün hayvanları küpeleyip, dolayısıyla ırkını, cinsiyetini, yaşını belirleme yetkisi bulunuyor ama Kamu da çalışan Zooteknistin böyle bir yetkisi bulunmuyor. Bu durum düzeltilmelidir.
 • Ziraat mühendisleri bölüm dışı çalıştırılıyor kendi alanlarında çalıştırılmıyor. Bu sebeple Ziraat mühendislerinin birimleri belirtilmeli ve zorunluluk olmadıkça kendi alanları dışında çalıştırılmamalıdır.
 • Devletin zootekni politikası olmalı ve bu politika içinde Zooteknist Ziraat Mühendislerinin yapacağı işler tanımlanmalıdır.
 • Ziraat fakültesi sayısı azaltılmalı ve nitelikli eğitim verilmeli, uygulamalı eğitim en az bir dönem olmalıdır. Zooteknistlerin yüksek lisans ve doktora yapmaları teşvik edilmelidir.
 • Zootekni Federasyonunu daha aktif hale getirerek bakanlık ve diğer bütün kurumlar nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunulması sağlanılmalı ve kaybedilen hakların tekrar kazanılmaya çalışılmalıdır.
 • Koordinasyon artırılarak daha çok bir araya gelerek teşkilatlanma yapılabilir. Dernek sayılarımız artırılmalı, dernek kuramadığımız yerlerde İl düzeyinde temsilciler olmalı daha çok koordinasyon sağlanmalıdır.
 • Ziraat mühendisleri odası il temsilcilerinin daha aktif çalışma yapmaları konusunda Ziraat Mühendisleri odasının devreye girmesi sağlanmalıdır.
 • Federasyonun web sitesi işlevsel olarak geliştirilmelidir.
 • Veteriner Hekimler, hekimlik dışında her alana özellikle zootekni, su ürünleri ve gıda sektörüne de girdiler bunun önüne geçmek için diğer meslek mensupları ile bir araya gelerek birlikte mücadele edilmelidir.
  ÇALIŞMA KOMİSYONU 4 ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ZOOTEKNİSTLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR:
 1. Zooteknistlerin Halkla İlişkiler (PR) konusunda bir başka ifadeyle muhatapları(üreticiler, kamu, tüketici vb.) tarafından bilinirliklerinin düşük olması önemli sorunlarındandır. Gerçekten de Zootekni ile ilgili/ilgisiz pek çok kişi, kurum, kuruluş zootekni ve zooteknist kavramını bilmemekte ve bir alana konumlandıramamaktadır. Bu hususta sektörde sıklıkla “Zooteknist ne iş yapar?” diye soru ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunun bir an önce çözülmesi için federasyon, zootekni dernekleri, bölüm başkanlıkları ve diğer mesleki kuruluşların yazılı ve görsel basın, hatta sosyal medya kanallarını da kullanarak hayvancılık toplantılarında ve toplumda Zootekni ve Zooteknist kavramını açık, net ve anlaşılır bir dille ifade edilmelidir. Akılda kalıcılığı ve mesleğin önemini artırmak için zooteknistlerin tanıtımı ve meslekte başarılı kişilerin kamuoyunda paylaşılması sağlanmalıdır.
 2. Zooteknist: Toplumun ihtiyacı ve ihracat potansiyeli olan hayvansal ürünler üretmek üzere;     çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi,     çoğaltılması, bakım-beslenmesi, yem sanayi ve hayvan ıslahı konularında araştırma ve çalışmalar yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi,
Veteriner Hekim: Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis eden, gerekli tedavi ve ameliyatlarını yapan kişi olduğu ayrımının net olarak yapılması ve bu iki meslek grubunun birlikte çalışmasıyla hem ülke hayvancılığının kalkınması hem de sektörün bu işbirliğiyle daha hızla başarıya ulaşacağı vurgulanmalıdır.
 1. Zooteknistlerin sektöre olan katkılarının artırılması ve mezunlarımızın daha donanımlı olması için;
  1. Mesleki uygulamaya yönelik saha çalışmalarının artırılması, bu konuda gerekirse staj sayısı ve/veya süresinin arttırılması yönünde çalışmalar,
  2. Mezun Zooteknistlerin, mezuniyet sonrası ve profesyonel yaşamlarının her sürecinde kendi gelişimine, bilgilerini yenileme hatta artırmaya yönelik çalışmalarına önem vermeleri,
  3. Zooteknistlerin mesleki hayatlarının sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da çalışabilecekleri de göz önüne alınarak yabancı dil eğitimine gerekli önem verilmeli, her zooteknistin en az bir yabancı dili mesleki açıdan yeterli seviyede bilmesi sağlanmalıdır.
 2. Federasyon mesleki eğitime önem vermeli, bunun için zaman zaman eğitim seminerleri düzenlenmelidir. Özel sektör işverenleri de bu tarz eğitim, bilgi alış-verişi faaliyetlerine çalışanlarının katılmalarını sağlamalı hatta bu yönde teşvik etmelidir.
 3. Meslekle ilgili STK’lar, ZMO ve benzeri kuruluşlar Zooteknistlere sahip çıkmalıdır.
 4. İşletme büyüklüğüne bağlı olarak belirli sayıda Zooteknist çalıştırma zorunluluğunun getirilmesi için Federasyon ve STK’lar gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamalıdır.
ÇALIŞMA KOMİSYONU 5 Hayvansal Üretim Sektöründe Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve Şirketlerin Zooteknistlerden Beklentileri Masasına ait Rapor
 1. Zooteknistlerin kendi alanlarındaki mevzuatlara hakim olmalı, bununla birlikte zooteknistlerin yetki, görev ve meslek tanımlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin de hazır olması beklenmektedir.
 2. Zootekni bölümlerinde uygulamalı eğitiminin daha etkin ve tam bir şekilde yapılması gerekmektedir. Zooteknistler ihtiyaç duyacağı bilgilere nasıl ulaşabileceğini bilmeli, araştırmacı, yeniliklere açık ve teknolojiyi takip edebilir olması beklenmektedir.
 3. Zooteknistlerden, temel bilgisayar programlarını aktif olarak kullanabilme becerisine sahip ve mutlaka bir yabancı dili de bilmesi gerekmektedir. (Microsoft Office, İngilizce vb.)
 4. Son sınıfta öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alan doğrultusunda ağırlıklı ders alması sağlanmalıdır.
 5. Zooteknistlerin mesleki becerilerinin yanı sıra özgüveni ve motivasyonu yüksek, yöneticilik vasfına da sahip olmalıdır.
 6. Zooteknistlere imza yetkisi verilmelidir.
 7. Zooteknistlerin birebir sahada aktif olarak çalışmayı kabul etmesi ve saha hevesine sahip olmaları beklenmektedir.
 8. Zooteknistlerin işletme ve ekonomi yönetimine dair eğitim kabiliyetlerinin yükseltilmesi gerekmektedir.
 9. Zooteknistlerin diplomaları mezun oldukları alt programlara ait değil yeniden “Ziraat Mühendisi” olarak verilmelidir.
 10. Yapay tohumlama sadece Veteriner Hekimlerce değil, bu konuda yeterli eğitim almış kişilerce yapılması sağlanmalıdır.
 

11. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi

0
  Değerli Meslektaşlarımız, Ülkemizin kalkınmasında hayvansal üretim büyük bir öneme sahiptir. İnsanımızın yeterli ve dengeli beslenmesinde hayvansal gıdaların önemi, inkâr edilemez bir gerçektir. Zootekni faaliyetleri, hayvansal ürünlerin daha fazla ve güvenilir olarak üretimini sağlamak suretiyle ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 10.'uncusu Antalya'da gerçekleştirilen, 11. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresini,  20-22 Ekim 2019 tarihleri arasında Uluslararası olarak Kapadokya'da bulunan Ramada Hotel'de siz değerli katılımcıların iştiraki ile Zootekni Federasyonumuzca düzenlenecektir. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Zootekni Federasyonu olarak, her yılın Ekim ayının son haftasında hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geleceği Zootekni Bilim Kongresi ve Sergisi düzenlemeyi karar almış bulunuyoruz. Kongremizde; zihin ve beden gücü yüksek sağlıklı nesiller yetiştirilmesi bakımından son derece önemli olan hayvancılığımız, üretimden tüketime kadar tüm aşamaları ile ele alınacaktır. Böylece, hayvansal üretimin paydaşları olan bilim insanlarını, sektör profesyonellerini, kamuyu, medya mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını ve aynı zamanda tüketicileri de ortak bir paydada buluşturarak sorunlarının çözümünde ve çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında güvenilir ve doğru bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır. Hayvancılık sektörü mensupları, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer Bakanlıkların temsilcileri, sektörümüze hizmet sunanlar ve akademisyenlerimizin bir araya geldiği hayvancılık sektörünün nabzının attığı, sorunlarının tartışılıp, sesinin ilgili kesimlere duyurulduğu organizasyonumuzun bu yılında sektörümüzde yaşanan en son gelişmeler, siz değerli katılımcılarımızla beraber işlenecektir. Sesimizin daha güçlü çıkabilmesi, sizlerin katılım ve desteği ile mümkün olacaktır. Siz paydaşlarımızı, kongremizde aramızda görmek, maddi ve manevi desteklerinizle zootekni camiamızı onurlandırmanız bizleri oldukça memnun edecektir. Tüm sektör mensuplarının birlikte bir araya geldiği bu geleneksel organizasyonumuza sizleri davet ediyor, organizasyon komitesi adına birlikte olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. Saygılarımla, Prof. Dr. Mesut Türkoğlu Düzenleme Komitesi Adına Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı RESMİ İNTERNET SİTESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN